Výprodej skladu SLEVY

Zavřít

Nejprodávanější produkty

Informace

Výrobci

Slevy

Dodavatelé

  • Fashion Supplier

Nasledujte nás na Facebooku

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Dodavatel: American goods s.r.o., Vsetínská 526/18, 639 00 Brno, Česká republika, IČ: 06093647. Spisová značka: C 99983 vedená u Krajského soudu v Brně.

Provozní doba pro výdej objednávek: dle předchozí domluvy.

2. ZASLÁNÍ ZBOŽÍ

Obchodní podmínky vychází z obchodního a občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

U zboží, které má být Zákazníkovi zasláno poštou je kupní smlouva uzavřena okamžikem elektronickým potvrzením objednávky Zákazníkem, na jehož základě obdrží emailem potvrzení o přijetí Dodavatelem.

V tomto případě má Zákazník právo, dle zákona o ochraně spotřebitele, odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů. Vrátit je možné pouze zboží nepoškozené, nepoužité, kompletní a v původním obalu.

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností Dodavatele dodáno v co nejkratší době obvykle do 2-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Pokud by byl dodavatel nucen tuto dobu prodloužit, bude Zákazník informován e-mailem. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou Zákazník stanovil v objednávce.

Zasílání zboží

Zboží je zasíláno pouze na adresy v České a Slovenské republice.
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Převzetí zboží

Zboží je nutné překontrolovat a důkladně prohlédnout bezprostředně při jeho převzetí od přepravce. Při zjištění jakýchkoliv poškození obalu nebo zboží samotného informujte co nejdříve Dodavatele na emailové adrese info@american-goods.cz

Zvláštní dodací podmínky

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

3. OSOBNÍ ODBĚR

U zboží, u něhož si Zákazník zvolí osobní odběr na adrese American goods s.r.o., Vsetínská 526/18, 639 00 Brno, je kupní smlouva uzavřena okamžikem zaplacením kupní ceny a osobním převzetím zboží Zákazníkem. Zákazník bude e-mailem informován, že je objednané zboží připraveno a bude vyzván k jeho odběru – obvykle do 2 pracovních dnů od okamžiku potvrzení objednávky. Zboží je k osobnímu odběru rezervováno 5 pracovních dnů. Zákazník má právo si zboží v provozovně Dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout. Při osobním odběru není k ceně zboží připočten žádný poplatek. Zboží musí být v případě osobního odběru uhrazeno předem. Při osobním odběru není možné za zboží zaplatit hotově ani platební kartou.

4. ZÁRUČNÍ DOBA A ZÁRUKA

Záruční doba a záruční list

Záruční doba vychází z Obchodního a Občanského zákoníku, je stanovena na 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží Zákazníkem. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. U zboží prodaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Návod k použití není u výrobků s obecně známým způsobem použití součástí dodávky.

Zánik záruky

Záruka se nevztahuje na vady a poruchy způsobené mimořádnými událostmi, zejména na:
1. poškození zboží při přepravě,
2. mechanické, tepelné, chemické a další poškození způsobené činností uživatele,
3. neodborná instalace, neodborné uvedení do provozu, neodborné zacházením, obsluha či skladování,
4. vady způsobené živelnou katastrofou,
5. vady způsobené úpravou, opravou nebo změnami, které byly provedeny uživatelem nebo nepovolanou osobou,
6. úmyslné poškození nebo použití, které je v rozporu s návodem k použití, nebo obvyklým způsobem použití,
7. poškozením vnějšími vlivy nebo živly,
8. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo opotřebením.

Reklamace

V případě, že Zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Zákonem stanovená lhůta na vyřízení reklamace je 30 dnů. Zákazník zašle reklamované zboží s veškerým příslušenstvím v originálním nebo jiném vhodném a dostatečně chránícím transportním obalu na adresu American goods s.r.o., Vsetínská 526/18, 639 00 Brno na vlastní náklady a přiloží k němu popis závady a kopii dokladu (faktury).

Při uznané reklamaci náklady na dopravu zpětně hradí Dodavatel (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá Zákazník nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani Dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany Zákazníka nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Právo Zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. Dále má Zákazník v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Právo Dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale Dodavatel vždy povinen kontaktovat Zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí Dodavatel Zákazníkovi a Zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.
Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí Dodavateli, a to elektronicky na e-mailovou adresu info@american-goods.cz nebo písemně na adrese American goods s.r.o., Vsetínská 526/18, 639 00 Brno

Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Pokud již Zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět na adresu American goods s.r.o., Vsetínská 526/18, 639 00 Brno, kde Dodavatel do 3 pracovních dnů posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět Dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

V případě, že je zboží vráceno Dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je Zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je Dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Pokud Zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, Dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na bankovní účet Zákazníka nebo poštovní poukázkou a adresu Zákazníka.

Spotřebitelský spor

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOTŘEBITELE

Dodavatel umožňuje Zákazníkovi nákup bez předchozí registrace nebo s registrací.
U nákupu bez registrace jsou osobní údaje Zákazníka použity pouze pro odeslání či vyřízení objednávky a poté nejsou jakkoliv uchovávány a jsou ze systému vymazány.


U nákupu s registrací dochází ke shromažďování osobních údajů Zákazníků, a to především jména, adresy, telefonu a e-mailového spojení. Tyto údaje slouží výhradně pro usnadnění objednávek Zákazníků v budoucnu. Osobní údaje Zákazníků dodavatel nepředává a v budoucnu nikdy nepředá žádné třetí osobě / straně.

Údaje, které Dodavatel o Zákazníkovi uchovává a zpracovává, může Zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "zákaznické sekce".
Svůj souhlas s uchováváním osobních údajů může Zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@american-goods.cz nebo písemně na adrese American goods s.r.o., Vsetínská 526/18, 639 00 Brno.

7. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:
1. Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

2. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

3. Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

4. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

6. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi Dodavatelem a Zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

Platnost a účinnost těchto obchodních podmínek: 22.5. 2018
VERZE 18.05.22